Trường Học Thân Thiện - Học Sinh Tích Cực     
Bốn nhóm phướng hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục

Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục

Kinh nghiệm tổ chức giờ sinh hoạt lớp
Viết bởi Đỗ Hữu Thật   

Tải về